Model contract de comodat pentru sediu social la firma

0

CONTRACT DE COMODAT

Art. 1. PĂRŢILE

1. ……………………………………,
domiciliat în ……………………………………………………,
identificat cu CI seria …….. nr. …………,
emis de pol. …………………… la …………………..
în calitate de COMODANT
2. ……………………………………,
domiciliat în ……………………………………………………,
identificat cu CI seria …….. nr. …………,
emis de pol. …………………… la …………………..
în calitate de COMODANT
3. ……………………………………,
domiciliat în ……………………………………………………,
identificat cu CI seria …….. nr. …………,
emis de pol. …………………… la …………………..
în calitate de COMODATAR

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Cedarea, de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă a
imobilului situat in …………………………………………………,
având destinația de sediu profesional pentru
………………………………………………………
Comodanții declară că spațiul pus la dispoziția firmei
……………………………………………………….
nu se suprapune cu sediul altei firme, imobilul fiind compus din ………..
camere si dependințe.

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o perioadă nelimitatâ / de
…………………..,
începând cu data de …………………………………….,
la care bunul va fi predat comodatarului.

Art. 4. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
a) Drepturile comodantului:
– să ceară rezilierea contractului, în cazul în care comodatarul nu-şi respectă
obligaţiile prevăzute în prezentul contract.
b) Drepturile comodatarului:
– să i se asigure de către comodant folosirea bunului pe toată durata
contractului.
c) Obligaţiile comodatarului:
– să se îngrijească de bunul împrumutat întocmai ca proprietarul acestuia;
– să foloseasca lucrul potrivit destinației sale;
– sa nu îngrădească folosința ocazională a bunului de către comodant.

Art. 5. RISCURI
Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieririi bunului în următoarele
cazuri:
– întrebuinţarea acestuia contrar destinaţiei sale;
– dacă comodatarul ar fi putut salva bunul împrumutat prin înlocuirea acestuia
cu un bun al său, atunci când existâ pericolul distrugerii acestuia;
In celelalte cazuri riscul deteriorarii sau pierderea lucrului este suportat de
comodant;

Art. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele cazuri:
– prin renunțarea de către comodatar înaintea termenului prevăzut in contract;
– prin trecerea termenului prevăzut în contract;
– prin decesul comodatarului.

Art. 7. FORȚĂ MAJORĂ
Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării
necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul
contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa
părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului,
care împiedică părţile să-și execute obligaţiile asumate.

Art. 8 SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Orice litigiu decurgând din acest contract, se va solutiona pe cale amiabilă.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ………………………………
în 2 exemplare.

COMODANȚI ……………………………..
COMODATAR …………………………….

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.