Model procură de administrare a unui teren agricol

0

PROCURĂ

                Subsemnatul ………………………………… cetăţean …………………………………., născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………, de sex …………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………., str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe …………………………………………………………. cetăţean ……………………, născut la data de …………………………….., în localitatea ………………………………….., de sex ……………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de ……………………………. la data de …………………………………, cod numeric personal ………………………………………………….., să mă reprezinte în faţa autorităţilor administraţiei publice şi instanţelor judecătoreşti, în legătură cu dreptul de proprietate ce-l deţin asupra terenului în suprafaţă de ………………………………………………, situat în ………………………………………………… cu următoarele amplasamente: …………………………….. în tarlaua …………………. parcela ………………….. şi …………………………. în tarlaua ………………………… parcela ………………., dobândit prin moştenire de la ………………………………………… decedat la data de ………………………………. conform certificatului de moştenitor nr. ……………………………………………….., şi pe care acesta îl deţinea prin reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit titlului de proprietate nr. ………………………………. eliberat de ………………………………………………………………………………………. .

În acest scop, mandatarul meu mă vă reprezenta, cu depline puteri, în faţa autorităţilor administraţiei publice şi instanţelor judecătoreşti, precum şi în faţa oricăror persoane fizice şi juridice, în vederea susţinerii şi apărării drepturilor şi intereselor mele asupra terenului menţionat, va plăti orice sumă de bani pe care o datorez, atât ca impozite şi taxe, cât şi cu orice alt titlu sau, după caz, va putea să încaseze orice sumă de bani, cu orice titlu, ce mi s-ar cuveni, în calitatea mea de proprietar şi va putea lua, după libera sa apreciere, orice măsuri pentru administrarea şi conservarea acestui teren, ca un bun proprietar.

Mandatarul meu este împuternicit, de asemenea, ca în numele meu şi pentru mine să îndeplinească toate formalităţile legale pentru ridicarea cupoanelor pentru agricultori, ce mi se cuvin potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, va face dovada calităţii mele de moştenitor şi de proprietar al acestui teren, va putea face orice declaraţii şi cereri, va semna de primirea cupoanelor şi va dispune de ele în vederea unei bune administrări şi conservări a terenului.

În mod deosebit, mandatarul meu este împuternicit să încheie contracte de arendă, în condiţiile legii, pentru exploatarea acestui teren, cu orice persoană fizică sau juridică şi, în acest sens, va stabili toate clauzele acestor contracte, în condiţiile cele mai avantajoase mie, va semna contractele de arendă în numele meu şi pentru mine, va îndeplini toate formalităţile pentru înregistrarea acestor contracte la primărie, va preda terenul arendat, va încasa arenda stabilită dând chitanţe descărcătoare de primirea lor, va putea să încheie noi contracte de arendă, în cazul încetării celor existente, va urmări şi asigura respectarea contractelor încheiate.

În cazul încălcării drepturilor şi intereselor mele privind terenul menţionat mai sus, mandatarul meu mă va reprezenta în faţa tuturor organelor de cercetare şi urmărire penală, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, asistat la nevoie de un avocat, ales la libera sa apreciere, va înainta orice sesizare sau acţiune pe care o va socoti ca fiind utilă apărării drepturilor şi intereselor mele, va putea să o susţină, să o restrângă sau să o retragă, va putea să răspundă la orice acţiune ce s-ar intenta împotriva mea, va putea face întâmpinări, cereri, reconvenţionale şi, după caz, orice alte acte procesuale, va primi citaţii şi va lua termene în cunoştinţă, va cere comunicări de acte, va propune şi administra toate probele necesare, va chema şi va răspunde la interogatorii, va primi sentinţe şi decizii şi va semna pentru ele acolo unde este nevoie, va putea uza de orice cale de atac prevăzută de lege împotriva hotărârilor ce se vor da, va cere învestirea cu formulă executorie a hotărârilor rămase definitive şi le va primi învestite, va primi şi executa orice titlu definitiv cerând, înfiinţând sau desfiinţând orice fel de urmăriri şi executări mobiliare sau imobiliare şi va primi orice sume de bani, cu orice titlu, ce se vor stabili că mi se cuvin prin hotărârile judecătoreşti pronunţate.

Prezenta procură este gratuită şi valabilă până la revocarea sa expresă, notificată mandatarului şi, în îndeplinirea ei, mandatarul meu va face tot ceea ce va crede de cuviinţă pentru o bună administrare şi conservare a terenului menţionat, precum şi pentru apărarea drepturilor şi intereselor mele, de orice natură, în legătură cu acest teren, semnând în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.

Redactată şi editată/dactilografiată în ………. exemplare, la …………. astăzi, data autentificării.

S-au eliberat părţilor …………….. exemplare.

MANDANT

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here