Contractul de tranzactie – Model

0

Contractul de tranzactie este contractul prin care partile, urmarind sa puna capat unui proces existent sau sa previna declansarea unui proces iminent, isi fac concesii reciproce, in sensul ca renunta la anumite drepturi ori stipuleaza prestatii noi in schimbul unor renuntari pe care le consimte partea adversa.

Reglementare:
– Codul civil Art. 1704-1717;
– Codul de procedura civila Art. 271-273.

Contractul de tranzactie impiedica partile sa emita ulterior pretentii in legatura cu drepturile si obligatiile stinse pe aceasta cale . In unele raporturi juridice, fiecare dintre parti are, in acelasi timp, atat calitatea de creditor, cat si calitatea de debitor al celeilalte parti.

Conditii cumulative pentru existenta contractului de tranzactie:
● existenta unui drept litigios si indoielnic in cadrul unui proces comercial sau pe cale de a declansa un asemenea proces;
● intentia partilor de a pune capat procesului sau de a-l preintampina;
● concesiile reciproce – constand din renuntari, recunoasteri, prestatii ale unei parti – in schimbul celor acceptate ca fiind echivalente de cealalta parte.

● Contractul de tranzactie este un contract:
– sinalagmatic (bilateral);
– cu titlu oneros;
– comutativ;
– consensual;
– declarativ de drepturi .
● Trasatura caracteristica esentiala a contractului o constituie reciprocitatea concesiilor partilor.
● Se cere forma scrisa daca:
– obiectul contractului este un teren (act autentic);
– tranzactia este extrajudiciara.

Contractul de tranzactie poate fi anulat, potrivit art. 1712-1716 din Codul civil, din urmatoarele cauze:
● eroarea asupra persoanei sau obiectului procesului;
● a fost incheiat pentru executarea unui titlu nul afara de cazul cand partile ar fi tratat in mod expres despre nulitate;
● s-a incheiat pe documente dovedite ulterior ca au fost false;
● a fost incheiat intr-un proces finalizat prin hotarare judecatoreasca definitiva;
● s-au descoperit acte de care nu au avut cunostinta partile sau care au fost ascunse de una dintre ele.

 

CONTRACT DE TRANZACŢIE

 

Încheiat astăzi ……………..

la ……………………………….

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ ……………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ …………………….., fiul lui ………………………………… şi al ………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………, nr. ………………….., eliberat de …………………………., cod numeric personal ……………………………………., în calitate de reclamant(ă), pe de o parte, şi

1.2. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……. sector/judeţ ……………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………. în (localitatea) …………………………. sector/judeţ ……………………….., fiul lui ………………………………. şi al ………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………, nr. ………………….., eliberat de ………………., cod numeric personal …………………………………., în calitate de pârât(ă), pe de altă parte, părţi în procesul civil, dosar nr. ……………………………, aflat pe rolul judecătoriei, tribunalului sau Curţii de Apel …………………………………………………………. cu termen de judecată la data de ………………………….., având ca obiect …………………………….. .

În vederea încheierii acestui proces, a intervenit prezentul contract de tranzacţie, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Reclamantul va primi de la pârât următoarele bunuri/suprafaţa de teren de ………………. mp/ha, având ca vecini la N …………………………… la S …………………………. la E ………………………………… şi la V ……………………………., cu toate construcţiile ce se află pe el şi în a cărui posesie va intra la data de …………………………………………….. .

2.2. Pârâtul rămâne în deplina proprietate şi posesie asupra bunurilor/terenului agricol în suprafaţă de ……………………….., având ca vecini la N ……………., la S ………………, la E ……………………. şi la V …………………………… .

2.3. Această înţelegere scrisă, neviciată, reprezintă voinţa liberă a părţilor, act pe care îl depun la instanţa de judecată cu rugămintea de a fi consfinţit printr-o hotărâre judecătorească definitivă (fără drept de apel), în temeiul art. 271-273 Cod procedură civilă.

III. CLAUZA PENALĂ

3.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi penalităţi/daune-interese în valoare de …………………………….., astfel:………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

IV. CLAUZE FINALE

4.1. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ………. exemplare, din care câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru instanţa de judecată.

 

RECLAMANT,

PÂRÂT,

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here