Model contract de donatie (bunuri mobile)

0

CONTRACT DE DONAŢIE *)

Încheiat astăzi ……………….

la …………………………………

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………, str. ……………………………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj ……., apartament ….., sector/judeţ …………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. în (localitatea) …………………, sector/judeţ ………………………, fiul lui ……………………………………… şi al ……………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……………….. nr. ……………………, eliberat de …………………., cod numeric personal ………………………………….., în calitate de donator, pe de o parte, şi

1.2. D ……………………………………………………………., domiciliat în ………………………………………………, str. …………………………………….. nr. …………, bloc ……., scara ……., etaj ………, apartament ……., sector/judeţ ……………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………. în (localitatea) …………………., sector/judeţ ………………………, fiul lui …………………………………….. şi al ……………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………………. nr. ………………….., eliberat de …………………., cod numeric personal ……………………………………, în calitate de donatar, pe de altă parte,

sau

1.2. Asociaţia/Fundaţia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul în (localitatea) ………………., str. …………………………….. nr. ………, bloc …., scara …….., etaj …….., apartament …….., sector/judeţ …………………………………………, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ……………………. din ……………………….., a Tribunalului ………………………………., codul fiscal nr. ……………………………………. din ………………………, având contul nr. ……………………………………………….., deschis la …………………………………. reprezentată de ……………………., cu funcţia de ……………………………., în calitate de donatar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de donaţie, cu respectarea următoarelor clauze:

 

____________________

*) Donaţia se face prin act autentic şi este un act de liberalitate prin care donatorul dă, irevocabil, un lucru.

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. a)   Eu donatorul, donez donatarului următoarele bunuri mobile:      ………………………………………………………………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………………………………………………………………

b)  Bunurile mobile donate au fost dobândite de mine, donatorul, prin …………………………… şi le evaluez la suma de ……………………………… lei, exclusiv în scopul stabilirii taxei de timbru.

c)  Eu, donatorul, declar că bunurile menţionate la lit. a) au fost predate în folosinţă donatarului la data de ……………………, astfel cum rezultă din înscrisul sub semnătură privată încheiat cu donatarul.

2.2. Eu donatarul, declar că primesc *) cu recunoştinţă donaţia făcută de donator privind bunurile mobile menţionate şi descrise mai sus, bunuri pe care le-am preluat în folosinţă la data de ……………………., pe baza înscrisului sub semnătură privată menţionat mai sus.

III. CLAUZE FINALE

3.1. Prezentul contract a fost redactat într-un număr de ………………….. exemplare, la Biroul Notarului Public …………………… .

3.2. S-au eliberat părţilor …… exemplare, un exemplar păstrându-se în arhiva biroului notarial.

 

DONATAR

 

DONATOR

 

NOTĂ

 • Substituţiile sau fideicomisele sunt prohibite (art. 803 Cod civil).
 • Este nulă de drept orice dispoziţie prin care donatarul va fi fost însărcinat să conserve şi să transmită unui terţ bunul care face obiectul donaţiei (art. 803 Cod civil), cu excepţia cazului în care donatorul nu l-ar primi sau nu l-ar putea primi (art. 804 Cod Civil).
 • Donaţia nu-l obligă pe donatar şi nu produce nici un efect decât din ziua acceptării.
 • Donaţiile făcute minorilor şi interzişilor se acceptă de părinte sau de către tutore, iar cele făcute surdomutului, care nu ştie să scrie, se acceptă de acesta, dar numai dacă este asistat de un curator special.
 • Donaţia între vii, pentru bunuri viitoare, este revocabilă (art. 821 Cod civil).
 • Este nulă orice donaţie ce conţine o condiţie a cărei îndeplinire depinde numai de voinţa donatorului sau dacă s-a făcut sub condiţia de a satisface datorii ori servicii inexistente la data donaţiei sau care nu erau menţionate în actul de donaţie (art. 822 şi 893 Cod civil).
 • În actul de donaţie, donatorul poate stipula (numai în favoarea sa) întoarcerea bunurilor donate, atât în cazul în care donatarul cât şi descendenţii săi ar muri înaintea sa (art. 825 Cod civil).
 • Donaţiunea de bunuri mobile este valabilă numai atunci când obiectele donate sunt înscrise într-un act estimativ semnat de părţi (art. 827 Cod civil).
 • Donaţia între vii se revocă prin neîndeplinirea condiţiilor sub care a fost făcută pentru naştere de copii după încheierea contractului de donaţie şi pentru ingratitudine. În acest din urmă caz, dacă donatarul a atentat la viaţa donatorului este culpabil de delicte, cruzimi şi injurii grave faţă de donator (art. 829 şi 831 Cod Civil).
 • Revocarea de drept a donaţiei nu se face niciodată pentru ingratitudine. Cererea de revocare pentru ingratitudine se poate face în termen de un an, din ziua comiterii faptei sau din ziua când donatorul a cunoscut fapta. Revocarea pentru ingratitudine nu poate să infirme înstrăinările făcute de donator, ipotecile sau alte sarcini reale cu care ar fi grevat bunul donat.
 • Donaţiile prin acte între vii, făcute de persoane care nu au copii sau descendenţi, în timpul încheierii lor – indiferent de valoare şi de titlul sub care s-au efectuat – sunt revocate de drept, dacă donatorul dobândeşte un copil din căsătorie sau din afara căsătoriei (inclusiv dacă a fost conceput în timpul donaţiunii).
 • Prescripţia acţiunii de revocare a donaţiei se împlineşte după 30 de ani de la naşterea copilului (art. 840 Cod civil).
 • Donaţiile nu pot depăşi un anumit procent din totalitatea bunurilor deţinute de donator, procent ce se va stabili în funcţie de numărul copiilor pe care acesta îi are sau de părinţi (art. 841-843 Cod civil). În cazul în care donaţia trece peste partea disponibilă, se va reduce la această parte (art. 847 Cod civil). Reducţiunea se poate cere numai de moştenitorii rezervatari, moştenitorii acestora sau cei care înfăţişează drepturile lor (art. 848 Cod civil). Calculul şi ordinea reducţiunilor se face conform prevederilor art. 849 – 885 Cod civil.

 

_________________

*) Acceptarea donaţiei se poate face în actul de donaţie sau printr-un act posterior, dar numai înainte de moartea donatorului, caz în care donaţia nu produce efecte decât din ziua în care s-a comunicat donatorului actul de acceptare (art. 814 Cod civil).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.