Model clauza de confidentialitate pentru angajati

0

ACT ADIŢIONAL

la contractul individual de muncă înregistrat sub nr. ……………… din …………………..

în registrul Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială a …………………

Încheiat astăzi …………………….

la ……………………………

 

Între:

Angajatorul

  • S. C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………………………, str. …………………………. nr. ……………., bloc …….., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ……………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………, sub nr. …………………….. din ………………….., cod fiscal nr. ……………………………………. din ……………………………………………, având contul nr. ……………………………………………., deschis la ……………………\……………………………………………….., reprezentată de ………………………………….., cu funcţia de ………………………………………………..

sau

  • Asociaţia/Fundaţia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul în (localitatea) ………………………………………………………., str. …………………………….. nr. ………………, bloc ………, scara …….., etaj …….., apartament …….., sector/judeţ ………………………., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ………………………………………… din ………………………………….., a Tribunalului ………………………, codul fiscal nr. ……………………… din …………………………, având contul nr. ………………………….., deschis la …………………………….., reprezentată de ………………………………………………., cu funcţia de ………………………………………..

sau

  • Întreprinderea/Asociaţia …………………………………………………………………………………………………, cu sediul în (localitatea) ………………………………………….., str. …………………………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj …………, apartament ………………., sector/judeţ …………………………….., posesoarea autorizaţiei nr. ………………. din ………………, eliberată de Primăria ………………………., codul fiscal nr. ………………………. din ……………………., având contul nr. ……………………………………., deschis la …………………………, reprezentată de ………………………, cu funcţia de ………………………,

Salariatul/angajatul

  • D. …………………………………………….., domiciliat în …………………, str. …………………………………… nr. ……….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………. în (localitatea) ………………………………, sector/judeţ ……………………………………………….., fiul lui ……………………………………………………… şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………. nr. ………………….., eliberat de …………………….., cod numeric personal …………………………………..,

au convenit să încheie prezentul act adiţional la contractul individual de muncă/convenţia civilă de prestări de servicii de mai sus, convenind asupra următoarelor clauze:

CLAUZE DE CONFIDENŢIALITATE

1.     Informaţiile pe care le obţine, potrivit prezentului act adiţional, salariatul/angajatul, ca efect al executării contractului individual de muncă/convenţiei civile de prestări servicii intervenite între părţi, sunt strict confidenţiale.

2.     Sunt confidenţiale următoarele informaţii, date şi documente de care salariatul a luat cunoştinţă sau incidental*):

a)     situaţia financiară;

b)    proiectele şi programele de afaceri;

c)     produsele nelivrate;

d)    procedeele de fabricaţie;

e)     licenţele sau brevetele de invenţie;

f)     rezultatele activităţii de cercetare/proiectare;

g)    structura băncii de date;

h)     modul de promovare a produselor; etc.

1.     Salariatul/angajatul poate dezvălui informaţii sau date, ori poate pune la dispoziţie documente din domeniile menţionate la pct. 2 numai persoanelor implicate în executarea obligaţiilor de serviciu care au legătură cu ele sau acelor persoane pentru care se dă aprobare în scris de către …………………………………………………………………………………………………………………………………. .

2.     Salariatul/angajatul se obligă ca pe toată durata validităţii contractului individual de muncă/convenţiei civile de prestări servicii să nu-şi constituie o societate comercială cu obiect de activitate identic sau asemănător cu cel al societăţii angajatorului, să nu devină asociat sau acţionar într-o asemenea societate ori să-şi asume funcţia de administrator, membru în consiliul de administraţie sau cenzor într-o altă societate comercială cu obiect de activitate identic sau asemănător cu cel al societăţii angajatorului.

3.     Salariatul/angajatul se obligă ca, timp de cel puţin ….. ani de la data încetării contractului individual de muncă sau a convenţiei civile de prestări de servicii, să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, datelor şi documentelor cu care a luat contact pe cale directă sau incidentală în cursul executării acestora.

4.     În cazul în care salariatul/angajatul, cu intenţie sau din culpă, divulgă informaţii, date sau documente confidenţiale se obligă să despăgubească societatea corespunzător prejudiciilor pe care i le-a produs.

 

ANGAJATOR

 

ANGAJAT

 

_______________

*) După caz, se înscrie în actul adiţional.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.