Model de contract pentru dat pământ în arendă

CONTRACT DE ARENDARE 1)

Încheiat astăzi ……………….

la …………………………………

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 2)

1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………, str. ………………………………….. nr. ……………., bloc …………., scara ……….., etaj …………, apartament ………., judeţ/sector ……………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………., sub nr. ………………… din ……………………………., cod fiscal nr. …………………………. din ………………………., având contul nr. ……………………………………………., deschis la …………………………………………….., reprezentată de …………………………, cu funcţia de …………………….. în calitate de arendator, pe de o parte, şi,

sau

1.1. D …………………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………… str. …………………………………., nr. …………, bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …, sector/judeţ …………………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………… în (localitatea) …………………………, sector/judeţ ………………………., fiul lui …………………………….. şi al …………………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. ………………., eliberat de ……………………………………, cod numeric personal ……………………………………………., în calitate de arendator, pe de o parte, şi

1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………., str. ……………………………………. nr. …………………., bloc ………….., scara ………., etaj ……., apartament ……, judeţ/sector ……………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………………, sub nr. ……………. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………………………. din ……………………., având contul nr. …………………………………, deschis la ……………………………………………….., reprezentată de ………………………, cu funcţia de …………///…………….., în calitate de arendaş, pe de altă parte,

sau

1.2. D ………………………………………………………….., domiciliat în …………………………………………………., str. ………………………………, nr. ……….., bloc ………., scara ………., etaj ………, apartament ………., sector/judeţ ……………………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………. în (localitatea) ………………………, sector/judeţ …………………………, fiul lui ………………………………. şi aI ………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………….. nr. …………………. eliberat de ……………………………………………., cod numeric personal ………………….., în calitate de arendaş, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de arendare, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

2.1. Arendatorul dă arendaşului următoarele bunuri 3) ………………………………………………………………….

2.2. Bunurile agricole arendate 4) sunt cuprinse în inventarul ce constituie anexa nr. …………….. şi sunt prezentate în planul de situaţie anexa nr. 5) ……………………………………………………………………….. .

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1. Obligaţiile arendatorului sunt următoarele:

a)     să predea bunurile arendate la termenul şi în condiţiile stabilite;

b)    să controleze oricând modul în care arendaşul administrează bunurile arendate;

c)     alte obligaţii prevăzute de lege şi de prezentul contract.

Arendatorul garantează pe arendaş împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale, în conformitate cu prevederile legii.

3.2. Obligaţiile arendaşului sunt următoarele:

a)     să folosească bunurile arendate în scopul pentru care s-a făcut arendarea, ca un bun proprietar şi în condiţiile stabilite de prezentul contract;

b)    să menţină potenţialul productiv al bunurilor arendate;

c)     să restituie bunurile arendate la încetarea contractului;

d)    să plătească arenda la termenele şi în modalităţile stabilite în prezentul contract;

e)     alte obligaţii prevăzute de lege şi de prezentul contract.

3.3. Arendaşul poate schimba categoria de folosinţă a terenului arendat numai cu acordul scris al arendatorului şi cu respectarea prevederilor legii.

3.4. Subarendarea parţială sau totală este interzisă.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de arendare pe termen de …………………. ani 6).

4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de …………………………….., dată la care începe executarea contractului.

4.3. Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen.

V. PREŢUL CONTRACTULUI

5.1. Părţile au convenit ca arendatorul să plătească o arendă 7) de ……………………………………………, astfel: ………………………………………………………………………………………………………………………… .

5.2. Impozitele şi taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt în sarcina arendatorului.

VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORŢĂ MAJORĂ

6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

6.2. Dacă în termen de ……………… (zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

6.3. Dacă, înainte de a fi culeasă, recolta a pierit integral sau cel puţin o jumătate din ea, ca urmare a unui caz fortuit sau de forţă majoră 8), arendaşul poate obţine o reducere de preţ dacă face dovada îndeplinirii următoarelor condiţii:

a)     cauza pieirii totale sau parţiale a recoltei să se datoreze cazului fortuit sau de forţă majoră;

b)    pierderea recoltei să fie anterioară culegerii ei;

c)     cel puţin o jumătate din recoltă să fi pierit în mod fortuit sau din forţă majoră;

d)    pierderea suferită de arendaş să nu fi fost compensată din anii precedenţi sau din anii următori.

VII. LITIGII

7.1. În cazul în care un litigiu nu s-a putut soluţiona cu acordul părţilor sau prin arbitraj, oricare dintre ele poate cere, în justiţie, în condiţiile legii, rezilierea prezentului contract.

VIII. REÎNNOIREA CONTRACTULUI

8.1. Prezentul contract poate fi reînnoit, printr-o înţelegere a părţilor şi cu respectarea prevederilor legii.

8.2. Fiecare parte contractantă este obligată să încunoştinţeze, în scris, cealaltă parte, cu cel puţin un an înainte de expirarea prezentului contract, despre intenţia sa de a-l reînnoi sau de a nu-l reînnoi.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

9.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

9.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea, de partea care suferă vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective, nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

9.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare, din care …………………., astăzi ……………………., data semnării lui.

ARENDATOR

ARENDAŞ

N.B.

a)     Dacă în contract nu s-a prevăzut nici un termen, arenda se consideră valabilă pentru tot timpul necesar, astfel încât arendaşul să poată culege fructele.

b)    În cazul în care, la expirarea termenului, arendaşul continuă să folosească bunurile agricole, părţile se află în faţa unei rearendări (relocaţiuni).

c)     În situaţia în care arendaşul este înlocuit cu un alt arendaş, vechiul arendaş este obligat să lase noului arendaş bunurile agricole şi toate accesoriile lor în cele mai bune condiţiuni, pentru executarea contractului de arendă.

NOTE

1.     Se încheie între arendator care poate fi proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal de bunuri şi arendaş.

2.     Pot fi persoane fizice sau juridice: Arendaşul – persoană fizică, trebuie să fie cetăţean român, cu domiciliul în România şi să prezinte garanţiile solicitate de arendator. Arendaşul – persoană juridică, trebuie să aibă naţionalitatea română, sediul în România şi ca obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole. Nu pot da în arendă bunuri agricole, în sensul legii, regiile autonome, institutele şi staţiunile de cercetare şi de producţie agricolă, societăţile comerciale şi alte unităţi care au în patrimoniu sau în administrare terenuri proprietate de stat. De asemenea, nu pot lua în arendă terenuri agricole agenţii economici cu capital majoritar de stat, prestatori de servicii rezultaţi din transformarea fostelor staţiuni de mecanizare a agriculturii.

3.     Obiectul contractului trebuie să fie complet şi precis, adică să cuprindă descrierea amănunţită a tuturor bunurilor arendate.

4.     În sensul Legii arendării (nr. 16/1994), prin “bunuri agricole care pot fi arendate se înţelege: terenuri agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbuştii fructiferi, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile împădurite, terenurile ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajări piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă, precum şi animalele, construcţiile de orice fel, maşinile, utilajele şi alte asemenea bunuri destinate exploatării agricole”.

5.     Pentru bunurile la care se impune acest document.

6.     Durata arendării nu poate fi mai mică de 5 ani, cu următoarele excepţii: în cazul plantaţiilor de viţă de vie, de pomi, de arbuşti fructiferi, de hamei şi duzi în declin (în funcţie de starea plantaţiei şi, respectiv, pe durata de exploatare rămasă); pentru suprafeţele de teren mai mici de 1 ha, a căror dare în arendă este justificată de lipsa temporară a mijloacelor de producţie materiale şi financiare, de absenţa din localitate sau de motive de sănătate.

7.     Arenda se poate plăti în bani, în natură, precum şi în bani şi în natură, potrivit înţelegerii părţilor.

8.     Dacă nu se convine altfel (se are în vedere şi obiceiul locului).2 raspunsuri la “Model de contract pentru dat pământ în arendă”:

  1. georgina says:

    imi place articolul ,sper sa se tina cont cand se necesita de modelul asta sau daca sa shimbat ceva doresc sa fiu informata ,multumesc.

  2. CROITORU GHEORGHE says:

    As dori sa stiu ce obligatii are o persoana fizica care are mai mult de 5 ctr.de arenda.Ce impozit va plati?
    Multumesc.

Lasa un comentariu!


Electric Castle 2016: cazare în corturi, Dream Tents și Flexotel

- 10-11-2015

Post Image

Electric Castle pune în vânzare mâine, 11.11 la ora 11:11, primele 5.000 de abonamente Early Bird Organizatorii își propun să ducă la următorul nivel condițiile de cazare de la un festival din România: de la cort la mini‑hoteluri, fiecare își poate alege varianta perfectă pentru a transforma experiența de festival...


Conferința ”Dezvoltarea abilităților înnăscute la copii”

- 26-08-2015

Post Image

Oradea şi Cluj-Napoca îl au alături pe marele profesor Florian Colceag, la început de an şcolar! Profesorul dr. Florian Colceag, specialist internaţional în Gifted Education, preşedinte EDUGATE şi al organizaţiei IRSCA România,  onorează cu prezenţa şi energia dumnealui, partea de vest a ţării, oraşele Oradea şi Cluj-Napoca. Menit să aducă schimbare...Spectacol de magie în aer liber

- 05-08-2015

Post Image

Vacanţa mare este îndrăgită de toţi copiii, dar mai ales de cei care se bucură de evenimente distractive în timpul lor liber. Pentru ca prichindeii să rămână cu cele mai frumoase amintiri, Mini Reactor şi Iulius Mall Cluj le oferă un spectacol de magie în aer liber. Iulius Parc va...


I Love Little Cluj dă startul la distracție!

- 18-06-2015

Post Image

Totto Space Kidsland organizează, pe 20 iunie, la Iulius Parc (Iulius Mall) din Cluj-Napoca, unul dintre cele mai colorate evenimente destinate copiilor, “I Love Little Cluj”. Evenimentul încurajează sportul și viața sănătoasă în rândul celor mici, invitându-i să alerge alături de mascota spațiului de joacă, Totto. Copiii cu vârstele cuprinse...Google Analytics|Presa Locala: 1.200 unici/zi, 56% din Cluj-Napoca

- 01-06-2015

Post Image

Site-ul Presa Locala a fost vizitat în perioada 30 aprilie – 30 mai, în medie de 1.200 de utilizatori unici/zi, dintre aceştia peste 56% provenind din Cluj-Napoca. Practic în acest interval site-ul a cunoscut o crestere cu 5,2% faţa de aceeaşi perioadă a anului trecut şi o scădere cu 1,7%...


Unde găseşti tâmplărie PVC de calitate?

- 19-12-2014

Post Image

Alegerea unui furnizor bun pentru materiale de construcţii şi decoraţiuni interioare este destul de dificilă. Suntem asaltaţi zilnic de reclame pe stradă, în ziare şi reviste, la radiouri şi televiziuni sau chiar pe internet. De asemenea, sunt greu de comparat diferetele firme care produc sau vând aceste obiecte. Recomandarea noastră...Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a scos la concurs 34 de burse

- 29-09-2014

Post Image

34 de burse scoase la concurs de Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” pentru anul şcolar şi universitar 2014-2015 Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” anunţă deschiderea concursului naţional pentru cele 34 de burse pe care le va acorda elevilor de liceu, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, în anul şcolar şi universitar 2014-2015. Bursele sunt repartizate după...


Green Sensation Festival la Lacul Tarnita

- 12-06-2014

Post Image

Green Sensation Festival @ Lacul Tarnita (Golful Tarnita-Podul 1) Intrare: 30 Lei Line-up: DJ Twist/ DJ Necs/ MOX Awesome music | Extreme sports | Party pe ponton Achizitionare bilete: http://bit.ly/1hKaVdp. Activities: Pendulum jump Human slip and slide Slack line Paintball / Airsoft Rope Swing Hammock Off-road. Cazare: Zona Camping.Târgul Verde, ediția VIII la Cora

- 02-03-2014

Post Image

Târg de tradiții, produse și servicii bio, eco și naturale, ediția VIII. Hipermarket Cora 28 februarie – 2 martie, 10.00 – 22.000; 21 – 23 martie, 10.00 – 22.000. Luna verde este o etapă a unei campanii Verde Urban pe care Târgul Verde și REVISTA pentru TERAPIE, alături de partenerii/colaboratorii acestora, o vor derula...


Cum poti rezolva disputele din domeniul bancar

- 19-11-2013

Post Image

Puteti apela 021/9615 pentru a beneficia de Solutionare Alternativa  a Disputelor in domeniul financiar bancar, cu titlu gratuit – un proiect initiat de InfoCons in parteneriat cu Banca Nationala a Romaniei In acord cu legislatia europeana privind  Solutionarea Alternativa a Disputelor in materia litigiilor de consum si pentru a veni...

Ultimele stiri la tine pe mail:

   


Crisoldo

Dumitru Cornel Vîlcu Editorial

Ieşirile noastre în stradă nu convin, de fapt, nimănui

- 28-10-2015

Când, cu vreo cinci zile prea târziu, preşedintele Iohannis i-a cerut şi el demisia acestui parvenit pe nume Oprea, iar bătălia civică (iniţial “băgată sub preş”, ca altă-dată Roşia Montană, de către partide şi majoritatea instituţiilor mass-media) a devenit nou subiect de păruială PNL-PSD, mi-am spus “gata, nu mai ies...

Raul Ilies Editorial

Cu gândul la un Cluj civilizat

- 20-10-2015

Frenezia alegerilor locale din 2016 se apropie cu pași rapizi. Acest lucru începe să se simtă și să se vadă din plin în Municipiul Clju-Napoca. Orașul a fost transformat într-un șantier permanent, fără termen de finalizare. Cel din ,,fruncea” Clujului încearcă prin lucrări făcute fugitiv și negândite să fure ochiul...

Adrian Avarvarei Editorial

Amintiri din 9/11

- 11-09-2015

Atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 sunt considerate de unii ca fiind momentul de început al unei noi etape istorice, un nefast start al noului secol și mileniu. Vechea etapă s-a încheiat odată cu terminarea războiului rece și destrămarea Uniunii Sovietice, iar deceniul dintre ele a fost doar o...

Cosmin Sabo Editorial

Puterea de cumpărare în România. Mituri europene și realități balcanice

- 02-08-2015

M-a fascinat în ultima vreme cum se relatează ‘adevărul’ de vocile ‘autorizate’ ale țării. Am observat rapid că există o mare ușurință de a deturna acest adevăr, astfel că adevărul concis, dacă vreți matematic, prinde dintr-o dată o sumedenie de nuanțe ca și penajul unui păun. Adevărul acesta cu penaj...

Coral Impex

Roxana Petruş: “Psihologul ne poate învăța cum să ne bucurăm de lucrurile și de oamenii din viața noastră”

- 08-11-2015

Post Image

Care este diferenţa dintre psiholog şi psihiatru? La psiholog putem merge pentru orice fel de problemă, chiar și pentru a ne dezvolta diferite abilități. El ne ajută să înțelegem cum putem să controlăm aceste probleme prin aplicarea diverselor tehnici terapeutice într-un cadru care promovează înțelegerea și acceptarea. La psihiatru apelăm...


Remus Lăpușan: „Transilvania comunităților puternice, intră în proiectul PSD pentru perioada următoare”

- 29-10-2015

Post Image

Reporter: Domnule Remus Lapușan, în calitatea de președinte al filialei PSD Cluj, împreună cu alți colegi delegați, ați participat duminică la Congresul PSD, unde alături de cei peste 4.000 de delegați, ați votat conducerea PSD. Este o conducere nouă și s-au conturat de asemenea cateva repere în orientarea politicii PSD,...
Sondaj

Ce eveniment considerati ca este mai important pentru Cluj-Napoca in 2015 ?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Refresh Print

Clujeanul saptamanii

Post Image

Mihai Goțiu

Mihai Goțiu este licențiat în Drept și a urmat cursurile de Jurnalistică la UBB Cluj. Scriitor și jurnalist independent a fost redactor-șef al săptămânalelor „Clujeanul” și „Viața Clujeanului” și al cotidianului „Ziarul Clujeanului”. A fost președinte al Asociației Profesioniștilor din Presă Cluj și analist-comentator al VoxPublica.ro, SportVox.ro, RomaniaCurata.ro.

Harta Clujului