Model de contract pentru dat pământ în arendă

CONTRACT DE ARENDARE 1)

Încheiat astăzi ……………….

la …………………………………

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 2)

1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………, str. ………………………………….. nr. ……………., bloc …………., scara ……….., etaj …………, apartament ………., judeţ/sector ……………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………., sub nr. ………………… din ……………………………., cod fiscal nr. …………………………. din ………………………., având contul nr. ……………………………………………., deschis la …………………………………………….., reprezentată de …………………………, cu funcţia de …………………….. în calitate de arendator, pe de o parte, şi,

sau

1.1. D …………………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………… str. …………………………………., nr. …………, bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …, sector/judeţ …………………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………… în (localitatea) …………………………, sector/judeţ ………………………., fiul lui …………………………….. şi al …………………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. ………………., eliberat de ……………………………………, cod numeric personal ……………………………………………., în calitate de arendator, pe de o parte, şi

1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………., str. ……………………………………. nr. …………………., bloc ………….., scara ………., etaj ……., apartament ……, judeţ/sector ……………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………………, sub nr. ……………. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………………………. din ……………………., având contul nr. …………………………………, deschis la ……………………………………………….., reprezentată de ………………………, cu funcţia de …………///…………….., în calitate de arendaş, pe de altă parte,

sau

1.2. D ………………………………………………………….., domiciliat în …………………………………………………., str. ………………………………, nr. ……….., bloc ………., scara ………., etaj ………, apartament ………., sector/judeţ ……………………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………. în (localitatea) ………………………, sector/judeţ …………………………, fiul lui ………………………………. şi aI ………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………….. nr. …………………. eliberat de ……………………………………………., cod numeric personal ………………….., în calitate de arendaş, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de arendare, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

2.1. Arendatorul dă arendaşului următoarele bunuri 3) ………………………………………………………………….

2.2. Bunurile agricole arendate 4) sunt cuprinse în inventarul ce constituie anexa nr. …………….. şi sunt prezentate în planul de situaţie anexa nr. 5) ……………………………………………………………………….. .

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1. Obligaţiile arendatorului sunt următoarele:

a)     să predea bunurile arendate la termenul şi în condiţiile stabilite;

b)    să controleze oricând modul în care arendaşul administrează bunurile arendate;

c)     alte obligaţii prevăzute de lege şi de prezentul contract.

Arendatorul garantează pe arendaş împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale, în conformitate cu prevederile legii.

3.2. Obligaţiile arendaşului sunt următoarele:

a)     să folosească bunurile arendate în scopul pentru care s-a făcut arendarea, ca un bun proprietar şi în condiţiile stabilite de prezentul contract;

b)    să menţină potenţialul productiv al bunurilor arendate;

c)     să restituie bunurile arendate la încetarea contractului;

d)    să plătească arenda la termenele şi în modalităţile stabilite în prezentul contract;

e)     alte obligaţii prevăzute de lege şi de prezentul contract.

3.3. Arendaşul poate schimba categoria de folosinţă a terenului arendat numai cu acordul scris al arendatorului şi cu respectarea prevederilor legii.

3.4. Subarendarea parţială sau totală este interzisă.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de arendare pe termen de …………………. ani 6).

4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de …………………………….., dată la care începe executarea contractului.

4.3. Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen.

V. PREŢUL CONTRACTULUI

5.1. Părţile au convenit ca arendatorul să plătească o arendă 7) de ……………………………………………, astfel: ………………………………………………………………………………………………………………………… .

5.2. Impozitele şi taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt în sarcina arendatorului.

VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORŢĂ MAJORĂ

6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

6.2. Dacă în termen de ……………… (zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

6.3. Dacă, înainte de a fi culeasă, recolta a pierit integral sau cel puţin o jumătate din ea, ca urmare a unui caz fortuit sau de forţă majoră 8), arendaşul poate obţine o reducere de preţ dacă face dovada îndeplinirii următoarelor condiţii:

a)     cauza pieirii totale sau parţiale a recoltei să se datoreze cazului fortuit sau de forţă majoră;

b)    pierderea recoltei să fie anterioară culegerii ei;

c)     cel puţin o jumătate din recoltă să fi pierit în mod fortuit sau din forţă majoră;

d)    pierderea suferită de arendaş să nu fi fost compensată din anii precedenţi sau din anii următori.

VII. LITIGII

7.1. În cazul în care un litigiu nu s-a putut soluţiona cu acordul părţilor sau prin arbitraj, oricare dintre ele poate cere, în justiţie, în condiţiile legii, rezilierea prezentului contract.

VIII. REÎNNOIREA CONTRACTULUI

8.1. Prezentul contract poate fi reînnoit, printr-o înţelegere a părţilor şi cu respectarea prevederilor legii.

8.2. Fiecare parte contractantă este obligată să încunoştinţeze, în scris, cealaltă parte, cu cel puţin un an înainte de expirarea prezentului contract, despre intenţia sa de a-l reînnoi sau de a nu-l reînnoi.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

9.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

9.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea, de partea care suferă vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective, nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

9.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare, din care …………………., astăzi ……………………., data semnării lui.

ARENDATOR

ARENDAŞ

N.B.

a)     Dacă în contract nu s-a prevăzut nici un termen, arenda se consideră valabilă pentru tot timpul necesar, astfel încât arendaşul să poată culege fructele.

b)    În cazul în care, la expirarea termenului, arendaşul continuă să folosească bunurile agricole, părţile se află în faţa unei rearendări (relocaţiuni).

c)     În situaţia în care arendaşul este înlocuit cu un alt arendaş, vechiul arendaş este obligat să lase noului arendaş bunurile agricole şi toate accesoriile lor în cele mai bune condiţiuni, pentru executarea contractului de arendă.

NOTE

1.     Se încheie între arendator care poate fi proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal de bunuri şi arendaş.

2.     Pot fi persoane fizice sau juridice: Arendaşul – persoană fizică, trebuie să fie cetăţean român, cu domiciliul în România şi să prezinte garanţiile solicitate de arendator. Arendaşul – persoană juridică, trebuie să aibă naţionalitatea română, sediul în România şi ca obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole. Nu pot da în arendă bunuri agricole, în sensul legii, regiile autonome, institutele şi staţiunile de cercetare şi de producţie agricolă, societăţile comerciale şi alte unităţi care au în patrimoniu sau în administrare terenuri proprietate de stat. De asemenea, nu pot lua în arendă terenuri agricole agenţii economici cu capital majoritar de stat, prestatori de servicii rezultaţi din transformarea fostelor staţiuni de mecanizare a agriculturii.

3.     Obiectul contractului trebuie să fie complet şi precis, adică să cuprindă descrierea amănunţită a tuturor bunurilor arendate.

4.     În sensul Legii arendării (nr. 16/1994), prin “bunuri agricole care pot fi arendate se înţelege: terenuri agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbuştii fructiferi, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile împădurite, terenurile ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajări piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă, precum şi animalele, construcţiile de orice fel, maşinile, utilajele şi alte asemenea bunuri destinate exploatării agricole”.

5.     Pentru bunurile la care se impune acest document.

6.     Durata arendării nu poate fi mai mică de 5 ani, cu următoarele excepţii: în cazul plantaţiilor de viţă de vie, de pomi, de arbuşti fructiferi, de hamei şi duzi în declin (în funcţie de starea plantaţiei şi, respectiv, pe durata de exploatare rămasă); pentru suprafeţele de teren mai mici de 1 ha, a căror dare în arendă este justificată de lipsa temporară a mijloacelor de producţie materiale şi financiare, de absenţa din localitate sau de motive de sănătate.

7.     Arenda se poate plăti în bani, în natură, precum şi în bani şi în natură, potrivit înţelegerii părţilor.

8.     Dacă nu se convine altfel (se are în vedere şi obiceiul locului).2 raspunsuri la “Model de contract pentru dat pământ în arendă”:

  1. georgina says:

    imi place articolul ,sper sa se tina cont cand se necesita de modelul asta sau daca sa shimbat ceva doresc sa fiu informata ,multumesc.

  2. CROITORU GHEORGHE says:

    As dori sa stiu ce obligatii are o persoana fizica care are mai mult de 5 ctr.de arenda.Ce impozit va plati?
    Multumesc.

Lasa un comentariu!


Târgul Verde, ediția VIII la Cora

- 02-03-2014

Post Image

Târg de tradiții, produse și servicii bio, eco și naturale, ediția VIII. Hipermarket Cora 28 februarie – 2 martie, 10.00 – 22.000; 21 – 23 martie, 10.00 – 22.000. Luna verde este o etapă a unei campanii Verde Urban pe care Târgul Verde și REVISTA pentru TERAPIE, alături de partenerii/colaboratorii acestora, o vor derula...


Cum poti rezolva disputele din domeniul bancar

- 19-11-2013

Post Image

Puteti apela 021/9615 pentru a beneficia de Solutionare Alternativa  a Disputelor in domeniul financiar bancar, cu titlu gratuit – un proiect initiat de InfoCons in parteneriat cu Banca Nationala a Romaniei In acord cu legislatia europeana privind  Solutionarea Alternativa a Disputelor in materia litigiilor de consum si pentru a veni...Ce sunt structurile „eco-anarhiste” în viziunea SRI?

- 15-10-2013

Post Image

La solicitarea organizației Active Watch Serviciul Român de Informații (SRI) a comentat ce înseamnă „structuri extremiste, eco-anarhiste”  considerându-le „structuri care au ca metode de actiune comiterea de acte violente in urmarirea unor obiective, permanente ori conjuncturale, legate de protectia mediului”. George Maior, a declarat în Parlament, referitor la protestele față de proiectul...


D.I.I.C.O.T a destructurat un grup de traficanți de droguri

- 18-09-2013

Post Image

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism—Structura Centrală, împreună ofițeri de poliție judiciară din cadrul DCCO—Serviciul Antidrog, au procedat la destructurarea unui grup infracțional organizat, constituit din 4 inculpați, specializat în săvârșirea infracțiunii de trafic internațional de droguri de risc, prev. de art. 3 alin. 1...Scena Urbană 2013 – Scena Grădinii Botanice

- 12-09-2013

Post Image

Scena Urbană 2013 – Scena Grădinii Botanice Vineri, 13 septembrie 2013, ora 18:30 Program: Vineri, ora 18.30 Deschidere eveniment Concert harpă Ileana Cruceru (în sculptura din fața serelor mari) Teatru de păpuși “Cipi, acest pitic uriaș” (în zona Câmpia Transilvană) Spectacolul Cipi si surpriza: Regia: Florin Suciu-Buh si Silviu Rusti....


Zilele Internaționale Media

- 02-09-2013

Post Image

„Gutenberg – Asociația studenților vorbitori de limba germană” (ger: Gutenberg Studentenverein) va organiza în perioada 13 -21 octombrie 2013 la Cluj-Napoca un proiect nou de mare avengura, „Zilele Internaționale Media” (ger:Die Internationalen Medientage). Acestea vor reprezenta primul proiect germanofon axat pe toate formele de manifestare ale jurnalismului contemporan organizat pe...Festivalul Folcloric Internaţional „Szent István”

- 07-08-2013

Post Image

Festivalul Folcloric Internaţional „Szent István”, editia a 15-a 16-20 august 2013 Vor participa 12 ansambluri din 8 ţări (Ungaria, Polonia, Ucraina, Croaţia, Serbia/Voivodina, Slovacia, Letonia, România/Transilvania). Cu ocazia festivalului se vor organiza pe lângă Cluj spectacole în 6 localităţi ale judeţului Cluj şi Sălaj: la Vlaha, Răscruci, Macău, Gilău, Jebucu,...


PhotosExibition la Galeria photoART

- 03-08-2013

Post Image

Duminică, 4 august, începând cu orele 17, la Galeria photoART (Piața Unirii nr. 10, etaj 1, cam. 18) va expune, pentru prima dată într-o carieră de peste 25 de ani, Soós Attila (Pinto Horse), președintele asociației fotografice clujene, ErKE. Învăluită în mister și foarte controversată, expoziția va oferi clujenilor o...Conferinta Anatol Basarab la Pig & Pepper

- 25-07-2013

Post Image

Conferinta Anatol Basarab sâmbãtã, 3 august 2013, 14:00 Femeia si Barbatul. Cuplul. Casatoria. Familia. Conferinta se adreseaza tuturor celor ce tind spre autodezvoltare, pentru descoperirea si realizarea potentialului interior. Pret bilet: 100 lei Info & rezervari: 0731335316 7. Intelepciune 6. Cunoastere 5. Putere 4. Bogatie 3. Familie 2. Sex 1....


START Swimathon Cluj 2013

- 13-07-2013

Post Image

Mâine se dă startul evenimentului Swimathon Cluj 2013. Evenimentul va avea loc la Complexul de Natație “Universitas” al Universității “Babeș-Bolyai” între orele 10.00 și 18.00. Peste 300 de susținători au mobilizat deja peste 50.000 de lei pentru cele 15 proiecte înscrise în campanie. 150 de înotători participă la cea de-a...Ultimele stiri la tine pe mail:

   


Cosmin Sabo Editorial

Despre (auto)sabotare (Partea a II-a )

- 11-03-2014

Îmi place să evit cât pot de des să pronunț termeni încărcați, retușați gros în timp de exemplu din teapa banilor sau a antreprenoriatului. Am fost mereu fascinat de rezonanța sonoră a cuvântului antreprenor sau bani, acești termeni și-au modelat stridența oricum în timp, de exemplu prin eufemizarea afaceristului sau...

Alina Ilioi Editorial

Ea, El şi-o valiză.

- 11-03-2014

Poate prea obişnuit ca ea să se întoarcă de fiecare dată, şi acum era sigur că va face la fel. Doar a făcut-o de atâtea ori. Doar au trecut prin atâtea. Doar îl iubea. Era sigur. Numai că el nu a văzut, că ea când şi-a făcut bagajele, şi-a împachetat...

Calin Bordea Editorial

Disimulând virtutea

- 22-02-2014

În uzura zilnică petrecem o parte din timp (unii dintre noi cea mai mare parte) în diferite ipostaze neplăcute ale societăţii, câţiva fortuiţi de conjuctură, alţii în inerţia profesiei, cei mai mulţi din lipsă de soluţii, iluzionându-ne cu toţii că atitudinea emanată este bine primită de cei de lângă noi....

Adrian Avarvarei Editorial

Dragă activistule, care sunt priorităţile tale?

- 09-02-2014

În ultimii doi ani am asistat la o revitalizare a mişcărilor de stradă din România. După zbuciumaţii ani ’90, societatea noastră parcă intrase în letargie, nimic nu-i mai scotea pe oameni din casă să protesteze. Erau mai mulţi români prezenţi la concerte şi festivaluri ale berii decât la vreo manifestaţie...

Oana Moisil Editorial

Jujuk, mai ești aici?

- 09-02-2014

„Ești ultima gură de vin dintr-un pahar cu picior rupt, învinețit de varice, într-un bar plin de fum, între aceleași povești de zeci de ani ale acelorași bețivi tot mai grași, tot mai cărunți și tot mai puțin vizibili cerului. Își ascund fața în trotuar, de parcă li se lipesc...

Alexandru Petria Editorial

Antologiile Adenium – cele mai frumoase poezii, cele mai frumoase proze

- 13-01-2014

Editura Adenium intenționează să publice anual câte o antologie a celor mai frumoase poezii și proze scurte care au apărut în revistele literare românești, pe hârtie sau în format electronic. Antologiile pe 2014 vor include ceea ce s-a publicat mai valoros în anul 2013. Rugăm colegii scriitori să ne trimită...

Avocat Luca

Interviu – Viorel Luca, Director general adjunct, Hotel Univers T

- 12-12-2013

Post Image

Un director general adjunct al unui complex hotelier este o persoana de inalta calificare care este responsabil pentru gestionarea afacerii. Dle Luca, va propunem cateva intrebari care sunt frecventre unei astfel de activitati. Sa incepem cu prima: 1. Care sunt rolurile si responsabilitatile unui director general adjunct de complex hotelier? Responsabilitatea...
Sondaj

În ce lider politic clujean aveți cea mai mare încredere ?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...

Clujeanul saptamanii

Post Image

Medeea Iancu

Poetă şi regizoare, Medeea Iancu a absolvit Facultatea de Filosofie din cadrul UBB și a publicat poeme în Timpul, Tomis, Tiuk,Viaţa românească, Dacia literară. În 2011, a obținut Premiul Tânărul Poet al anului, în cadrul Galei Tinerilor Scriitori, distincţia fiindu-i înmânată pentru volumul de debut, Divina Tragedie.

Harta Clujului


Rock'n Cluj