Model de contract pentru dat pământ în arendă

CONTRACT DE ARENDARE 1)

Încheiat astăzi ……………….

la …………………………………

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 2)

1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………, str. ………………………………….. nr. ……………., bloc …………., scara ……….., etaj …………, apartament ………., judeţ/sector ……………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………., sub nr. ………………… din ……………………………., cod fiscal nr. …………………………. din ………………………., având contul nr. ……………………………………………., deschis la …………………………………………….., reprezentată de …………………………, cu funcţia de …………………….. în calitate de arendator, pe de o parte, şi,

sau

1.1. D …………………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………… str. …………………………………., nr. …………, bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …, sector/judeţ …………………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………… în (localitatea) …………………………, sector/judeţ ………………………., fiul lui …………………………….. şi al …………………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. ………………., eliberat de ……………………………………, cod numeric personal ……………………………………………., în calitate de arendator, pe de o parte, şi

1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………., str. ……………………………………. nr. …………………., bloc ………….., scara ………., etaj ……., apartament ……, judeţ/sector ……………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………………, sub nr. ……………. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………………………. din ……………………., având contul nr. …………………………………, deschis la ……………………………………………….., reprezentată de ………………………, cu funcţia de …………///…………….., în calitate de arendaş, pe de altă parte,

sau

1.2. D ………………………………………………………….., domiciliat în …………………………………………………., str. ………………………………, nr. ……….., bloc ………., scara ………., etaj ………, apartament ………., sector/judeţ ……………………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………. în (localitatea) ………………………, sector/judeţ …………………………, fiul lui ………………………………. şi aI ………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………….. nr. …………………. eliberat de ……………………………………………., cod numeric personal ………………….., în calitate de arendaş, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de arendare, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

2.1. Arendatorul dă arendaşului următoarele bunuri 3) ………………………………………………………………….

2.2. Bunurile agricole arendate 4) sunt cuprinse în inventarul ce constituie anexa nr. …………….. şi sunt prezentate în planul de situaţie anexa nr. 5) ……………………………………………………………………….. .

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1. Obligaţiile arendatorului sunt următoarele:

a)     să predea bunurile arendate la termenul şi în condiţiile stabilite;

b)    să controleze oricând modul în care arendaşul administrează bunurile arendate;

c)     alte obligaţii prevăzute de lege şi de prezentul contract.

Arendatorul garantează pe arendaş împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale, în conformitate cu prevederile legii.

3.2. Obligaţiile arendaşului sunt următoarele:

a)     să folosească bunurile arendate în scopul pentru care s-a făcut arendarea, ca un bun proprietar şi în condiţiile stabilite de prezentul contract;

b)    să menţină potenţialul productiv al bunurilor arendate;

c)     să restituie bunurile arendate la încetarea contractului;

d)    să plătească arenda la termenele şi în modalităţile stabilite în prezentul contract;

e)     alte obligaţii prevăzute de lege şi de prezentul contract.

3.3. Arendaşul poate schimba categoria de folosinţă a terenului arendat numai cu acordul scris al arendatorului şi cu respectarea prevederilor legii.

3.4. Subarendarea parţială sau totală este interzisă.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de arendare pe termen de …………………. ani 6).

4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de …………………………….., dată la care începe executarea contractului.

4.3. Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen.

V. PREŢUL CONTRACTULUI

5.1. Părţile au convenit ca arendatorul să plătească o arendă 7) de ……………………………………………, astfel: ………………………………………………………………………………………………………………………… .

5.2. Impozitele şi taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt în sarcina arendatorului.

VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORŢĂ MAJORĂ

6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

6.2. Dacă în termen de ……………… (zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

6.3. Dacă, înainte de a fi culeasă, recolta a pierit integral sau cel puţin o jumătate din ea, ca urmare a unui caz fortuit sau de forţă majoră 8), arendaşul poate obţine o reducere de preţ dacă face dovada îndeplinirii următoarelor condiţii:

a)     cauza pieirii totale sau parţiale a recoltei să se datoreze cazului fortuit sau de forţă majoră;

b)    pierderea recoltei să fie anterioară culegerii ei;

c)     cel puţin o jumătate din recoltă să fi pierit în mod fortuit sau din forţă majoră;

d)    pierderea suferită de arendaş să nu fi fost compensată din anii precedenţi sau din anii următori.

VII. LITIGII

7.1. În cazul în care un litigiu nu s-a putut soluţiona cu acordul părţilor sau prin arbitraj, oricare dintre ele poate cere, în justiţie, în condiţiile legii, rezilierea prezentului contract.

VIII. REÎNNOIREA CONTRACTULUI

8.1. Prezentul contract poate fi reînnoit, printr-o înţelegere a părţilor şi cu respectarea prevederilor legii.

8.2. Fiecare parte contractantă este obligată să încunoştinţeze, în scris, cealaltă parte, cu cel puţin un an înainte de expirarea prezentului contract, despre intenţia sa de a-l reînnoi sau de a nu-l reînnoi.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

9.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

9.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea, de partea care suferă vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective, nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

9.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare, din care …………………., astăzi ……………………., data semnării lui.

ARENDATOR

ARENDAŞ

N.B.

a)     Dacă în contract nu s-a prevăzut nici un termen, arenda se consideră valabilă pentru tot timpul necesar, astfel încât arendaşul să poată culege fructele.

b)    În cazul în care, la expirarea termenului, arendaşul continuă să folosească bunurile agricole, părţile se află în faţa unei rearendări (relocaţiuni).

c)     În situaţia în care arendaşul este înlocuit cu un alt arendaş, vechiul arendaş este obligat să lase noului arendaş bunurile agricole şi toate accesoriile lor în cele mai bune condiţiuni, pentru executarea contractului de arendă.

NOTE

1.     Se încheie între arendator care poate fi proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal de bunuri şi arendaş.

2.     Pot fi persoane fizice sau juridice: Arendaşul – persoană fizică, trebuie să fie cetăţean român, cu domiciliul în România şi să prezinte garanţiile solicitate de arendator. Arendaşul – persoană juridică, trebuie să aibă naţionalitatea română, sediul în România şi ca obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole. Nu pot da în arendă bunuri agricole, în sensul legii, regiile autonome, institutele şi staţiunile de cercetare şi de producţie agricolă, societăţile comerciale şi alte unităţi care au în patrimoniu sau în administrare terenuri proprietate de stat. De asemenea, nu pot lua în arendă terenuri agricole agenţii economici cu capital majoritar de stat, prestatori de servicii rezultaţi din transformarea fostelor staţiuni de mecanizare a agriculturii.

3.     Obiectul contractului trebuie să fie complet şi precis, adică să cuprindă descrierea amănunţită a tuturor bunurilor arendate.

4.     În sensul Legii arendării (nr. 16/1994), prin “bunuri agricole care pot fi arendate se înţelege: terenuri agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbuştii fructiferi, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile împădurite, terenurile ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajări piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă, precum şi animalele, construcţiile de orice fel, maşinile, utilajele şi alte asemenea bunuri destinate exploatării agricole”.

5.     Pentru bunurile la care se impune acest document.

6.     Durata arendării nu poate fi mai mică de 5 ani, cu următoarele excepţii: în cazul plantaţiilor de viţă de vie, de pomi, de arbuşti fructiferi, de hamei şi duzi în declin (în funcţie de starea plantaţiei şi, respectiv, pe durata de exploatare rămasă); pentru suprafeţele de teren mai mici de 1 ha, a căror dare în arendă este justificată de lipsa temporară a mijloacelor de producţie materiale şi financiare, de absenţa din localitate sau de motive de sănătate.

7.     Arenda se poate plăti în bani, în natură, precum şi în bani şi în natură, potrivit înţelegerii părţilor.

8.     Dacă nu se convine altfel (se are în vedere şi obiceiul locului).2 raspunsuri la “Model de contract pentru dat pământ în arendă”:

  1. georgina says:

    imi place articolul ,sper sa se tina cont cand se necesita de modelul asta sau daca sa shimbat ceva doresc sa fiu informata ,multumesc.

  2. CROITORU GHEORGHE says:

    As dori sa stiu ce obligatii are o persoana fizica care are mai mult de 5 ctr.de arenda.Ce impozit va plati?
    Multumesc.

Lasa un comentariu!


Meteorologii anunță că zăpada și viscolul se vor întoarce

- 04-02-2016

Post Image

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru următoarea perioadă, o informare de vreme rea, precipitații mixte, zăpadă și viscol în anumite zone ale țării. Avertizarea meteo vizează toată țara, astfel că, în perioada 4 – 5 februarie, orele 02.00 – 08.00, se așteaptă precipitații sub formă de lapoviță și...


19 noiembrie, declarată oficial Ziua bărbatului

- 03-02-2016

Post Image

Astăzi, 3 februarie a.c., deputații au adoptat, cu 204 voturi „pentru” și 16 „împotrivă”, proiectul de lege care prevede declarararea oficială a zilei de 19 noiembrie – Ziua bărbatului, iar cea de 8 martie – Ziua femeii. Conform raportului Comisiei pentru egalitate de șanse, propunerea legislativă ar avea drept scop...Florăria Păpădie, o echipă tânără și plină de idei

- 26-01-2016

Post Image

Păpădie Events este o firmă relativ tânără. S-a înființat în ianuarie 2015 ca și firmă de organizare evenimente. În luna noiembrie a aceluiași an au deschis două florării, una în cartierul Grigorescu pe Str. Alexandru Vlahuța nr 31 și una în cartierul Mănăștur, pe Str. Primăverii nr 4. Ideea lor...


Ajustarea kilometrajului autovehiculelor înainte de vânzare ar putea fi pedepsită cu închisoarea între 2 și 5 ani

- 21-01-2016

Post Image

Președintele Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), Constantin Stroe, anunță că, persoanele care vor ajuta kilometrajul mașinilor second-hand, pe care mai apoi vor dori să le vândă, vor trebui să răspundă penal pentru faptele lor: „Acest lucru a devenit o practică în România. Cel care face această operațiune de...Condiții proaste de drum pe Autostrada Transilvania

- 14-01-2016

Post Image

În urma temperaturilor scăzute din ultimele zile, pe autostrada A3 Turda – Gilău și pe breteaua de legătură din capătul de către municipiul Câmpia Turzii, există mai multe porțiuni acoperite cu polei. Astfel, Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române recomandă tuturor șoferilor care vor circula, în perioada următoare,...


Șoferii ar putea primi pedepse mai dure pentru comportament agresiv în trafic

- 03-01-2016

Post Image

Un proiect de lege care prevede modificarea Codului rutier în ceea ce privește sancțiunile pe care șoferii le primesc pentru comportament agresiv în trafic parlamentari ai PSD, PNL și PC, ajutați de polițiști de la Rutieră și Transport, se arată pe gandul.info. Astfel, șoferii care prezintă un comportament agresiv la...Cardul de sănătate, obligatoriu și în cazul urgențelor?

- 02-01-2016

Post Image

Începutul de an ar putea veni cu noi decizii în ceea ce privește utilizarea cardurilor de sănătate obligatorii, anunță Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), care analizează posibilitatea utilizării acestora pentru validarea serviciului chiar și în cazul situațiilor de urgență. De asemenea, discuțiile prevăd utilizarea cardurilor de sănătate și...


Taxa la groapa de gunoi: 80 lei per tonă

- 01-01-2016

Post Image

Începând cu 1 ianuarie 2016, în țara noastră va fi aplicată taxa de 80 lei/tonă la groapa de gunoi, anunță Ministerul Mediului, iar începând de anul viitor, aceasta va mai crește cu 40 lei, urmând să ajungă la 120 lei/tonă. Această taxă va fi aplicată în paralel cu tariful încasat...Programul instituțiilor bancare de Revelion

- 31-12-2015

Post Image

În perioada sărbătorilor de iarnă, nu doar supermarketurile și hipermarketurile au un program prescurtat, ci și băncile din țară. Astfel, ultima zi de lucru a instituțiilor bancare este joi, 31 decembrie a.c., urmând ca vineri, 1 ianuarie 2016, toate băncile să fie închise. De asemenea, majoritatea băncilor care, de obicei,...


Vremea se răcește de Revelion, însă zăpada lipsește

- 31-12-2015

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat, astăzi, că noaptea dintre ani va fi una geroasă, iar valorile termice vor fi cuprinse între -15 grade și -5 grade Celsius. Pentru zona Transilvaniei, se preconizează temperaturi chiar mai scăzute de -5 grade Celsius, însă cel mai frig va fi în Estul Transilvaniei,...

Ultimele stiri la tine pe mail:

   


Crisoldo

Adrian Avarvarei Editorial

Analiză: Bugetul Primăriei Cluj-Napoca pe anul 2016

- 19-01-2016

Citesc la fiecare început de an propunerea de buget a primăriei clujene cu o senzație de deja-vu. De vreo 4 ani, de când Emil Boc s-a întors de la București, vedem aceleași idei, preluate cu copy/paste de la un an la altul. Clujenii însă par să fie mulțumiți cu această...

Alin Țambă Editorial

Imigranții și teroriștii (sau-Europa la începutul SEC. XXI)

- 12-01-2016

Sărbătorile de iarnă și trecerea în noul an au mai făcut uitată problema imigranților cu care se confruntă Europa. Totuși încă din prima zi lui 2016 subiectul a revenit în atenție datorită agresiunile sexuale care au avut loc la Koln în Germania de Anul Nou. Presa a vuit din nou,...


Alexandra Boierean Editorial

Cinemaxx-ul a picat, unde mai văd internauții filme gratis?

- 06-01-2016

Până mai ieri, iubitorii de vizionat filme online se așezau în fața calculatorului și dădeau search pe www.cinemaxx.ro, site unde se găsea aproape orice film – excepție făcând cele mai noi. Cum făceau, cum nu făceau deținătorii siteului cu drepturile de autor, habar nu am, însă aici se regăseau mai...

Larisa Antal Editorial

Olimpici sau „vedete”? Tu ce alegi?

- 05-01-2016

Meritele studenților sunt foarte rar recunoscute. Pe cine interesează că nu știu ce student a luat nu știu ce premiu, la nu știu ce concurs? Sunt foarte puține persoanele care apreciază cu adevărat tinerele valori ale țării și nu merg pe principiul că „tineretul de azi, duce țara la pieire”. În...

Coral Impex

Mihai Mocanu despre „bătălia Clujului”: Jocurile pot fi stricate oricând printr-o bună negociere

- 02-02-2016

Post Image

Consultantul politic, Mihai Mocanu, ne-a răspuns la câteva întrebări referitoare la competiția electorală de la începutul verii, despre „bătălia Clujului” și a marilor orașe în general, despre situația politică din PNL și PSD. Oana Pop: Domnule Mihai Mocanu, care este prognoza politică la electoralele din 2016. Mai exact, cum vedeți...


Interviu cu Sorin Platon, candidat la funcția de consilier județean din partea ALDE

- 20-01-2016

Post Image

Sorin Platon este un clujean activ, în prezent vicepreședinte ALDE, de profesie medic veterinar oficial, cu masterat în „Controlul si expertiza produselor de origine animală”, doctor în Ştiinte Medicale – Medicină Veterinară cu specializarea „Tehnologie şi expertiză sanitar veterinară”. Având în vedere că în iunie va candida pentru președenția Consiliul Județean...
Sondaj

Ce eveniment considerati ca este mai important pentru Cluj-Napoca in 2015 ?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Refresh Print

Clujeanul saptamanii

Post Image

Vasile Dâncu

Sociologul, profesorul și ideologul Vasile Dâncu este exponentul unei generații de politicieni de stânga ce au pus umărul la reformarea PSD-ului și care au adus ca teme politice, idei curajoase pentru conformismul vremurilor noastre. Vasile Dâncu reprezintă un produs intelectual de Cluj, de Transilvania.

Harta Clujului